Administratieve zetel
Steenweg op Etterbeek 182 - 1040 Brussel
Contactadres
Kasteellaan 54 - 9000 Gent
Tel.: 09 235 78 10
info@msv-vzw.be

Ons aanbod: aso Rudolf Steinerpedagogie in alle vestigingen, alsook kso, tso en bso in enkele vestigingen.

MSV

MSV biedt onderwijs aan in Brussel en in 7 Vlaamse steden.

Elke vestigingsplaats biedt aso aan. Daarnaast richt vestiging Gent ook tso in, Berchem bso en Lier bso en kso.

Voor gedetailleerd lesaanbod, klik op de stad.

Schoolbestuur:
Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw
Kasteellaan 54 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0433799143

Enkele krachtlijnen van de steinerpedagogie

Steinerscholen bieden jongeren een vorming die hen helpt om volwassen in de wereld te gaan staan: gekwalificeerd voor de verdere loopbaan, ingeburgerd in de moderne samenleving en creatief vanuit de eigen unieke impuls. Hierbij beogen we een gezonde, evenwichtige ontwikkeling met oog voor de eigen denkwereld, gevoelens en wilskracht.

Voor heel wat vakken hanteren we concentratie in modules, in het zogenaamde periode-onderwijs. Deze aanpak maakt een intense vorming mogelijk, die een langere tijd doorwerkt.

In heel ons lessenpakket is het kunstzinnige element aanwezig. Kunst is daarbij niet het doel op zich, wel een middel om de leerling een rijker en fijner gevoelsleven mee te geven.

De steinerpedagogie beoogt een brede persoonlijkheidsontwikkeling, via een gevarieerd curriculum met denk- en studievakken, beweging, kunst, technisch-ambachtelijke disciplines, stages en projectweken. Dit leidt, zowel in de ASO-, KSO-, TSO- als BSO-richting tot een harmonieus leerprogramma.

De toneelperiodes zijn onvergetelijke sociale en culturele ervaringen. De leerlingen verrijken zich met literatuur, lichaamsexpressie, dramatechnieken en muzikale vaardigheden.

Elk kind krijgt zijn eigen ontplooiingsritme. Het respect daarvoor is van fundamenteel belang. Ritme is ook terug te vinden in het ritme van de dag, van denk- en doevakken.

We maken minder gebruik van handboeken. Zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid worden, naar de hoogste jaren toe, steeds belangrijker.

Een steinerschool is een echte gemeenschap die de ouders actief betrekt. Dat uit zich onder meer in de deelname van ouders aan klasavonden, oudergesprekken, schoolactiviteiten, buitenschoolse activiteiten, het schoolbestuur, mandaatgroepen, toneelstukken, ...

Het hart van de school is de lerarenvergadering. Wekelijks komen leerkrachten samen om de pedagogische ontwikkelingen van de school en van de kinderen te bespreken.

Doorlichtingsverslag 2015

Bekijk het opvolgingsverslag van de inspectie

Bekijk

Federatie steinerscholen

De Federatie Steinerscholen verenigt de steinerscholen in Vlaanderen.

Voor leerplannen en adressen van alle kleuterscholen, lagere en secundaire steinerscholen:

www.steinerscholen.be

disclaimer